Ban Giám hiệu:

  1. Hiệu trưởng: Trần Thiện Thanh
  2. Phó hiệu trưởng: Nguyễn Thành Trung

Công đoàn:

Chù tịch công đoàn: Bùi Văn Hòa

Tổ trưởng:

  1. Tổ Toán – Lí – Tin: Lê Phước Bé Ba
  2. Tổ Ngữ văn – GDCD: Diệp Thị Bích Liễu
  3. Tổ Sử – Địa: Nguyễn Thành Tiến Dũng
  4. Tổ Thể dục – Nhạc – Họa: Nguyễn Tấn Kiệt

Cùng 30 cán bộ giáo viên nhân viên trường THCS Bình Thành